Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

Det finns många Bibelord som har betytt mycket för mig genom årens lopp. Här finns ett antal av dessa i form av andakter som jag hållit i vår ungdomsgrupp. 


Joh 3:16 "Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv".
Jes 41:9b-10 "Du är min tjänare, jag har utvalt dig, jag förskjuter dig inte. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand".
Jer 33:3 "Ropa till mig och jag skall svara dig och låta dig höra om stora ting, hemligheter du inte känner"
Fil 4:6-7 "Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus"
Ords 4:20-22 "Min son, lyssna till vad jag säger, hör noga på mina ord. Släpp dem aldrig ur sikte, bevara dem djupt i ditt hjärta. Ty de ger liv åt den som finner dem och läkedom åt hela hans kropp"
Joh 10:27-28 "Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand".
Ps 106:4-5 "Tänk på mig, Herre, när du visar nåd mot ditt folk, ta dig an mig när du räddar dem. Låt mig känna dina utvaldas lycka och dela ditt folks glädje, vara stolt att höra till dina egna"
Tit 3:4-5 "När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss - inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig - och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden"
1 Joh 1:9 "Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet"
Fil 1:9-11 "Min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskillning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda med den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris"
2 Tim 1:7 "Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens".
Ps 119:105 "Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig"
Jes 43:4a "Du är dyrbar för mig, jag ärar och älskar dig"
Matt 18:19-20 "Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem"
Ps 36:8-10 "Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus."
Kol 2:6-7 "Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda."
Ef 1:17-20 "Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror - samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen".
Joh 14:27 "Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet".
Ps 37:5 Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla
Joh 7:37b-38a "Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten"
Ps 42:2-3a "Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud. Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden."
1 Krön 4:10 "Men Jabes åkallade Israels Gud: ”Välsigna mig och gör mitt område stort. Låt din hand stödja mig och befria mig från olycka och smärta.” Och Gud uppfyllde hans önskan."
Matt 11:28-30 "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt."
2 Kor 6:1-2 "Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag."
1 Joh 5:11-12 "Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet."
Jes 46:3-4 "Hör på mig, Jakobs ätt, ni som är kvar av Israel, och som jag lyft ända sedan ni föddes, burit från er första stund. Ännu när ni blir gamla är jag densamme, ännu när ni grånat skall jag bära på er. Jag har skapat er, jag skall lyfta, bära och rädda er."
Ps 86:11 "Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn"
Ps 34:19 "Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa"
2 Tim 3:14-17 "Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar."
Jes 20:28-31 "Herren är en evig Gud, han har skapat hela jorden. Han blir inte trött, han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och falla, men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas."
Matt 6:33 "Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också."
1 Sam 3:10b "Tala, din tjänare hör"
Fil 1:6 "Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag".
Jes 49:15-16 Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer
Jes 42:3 "Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande veken släcker han inte".
Ef 4:23-24

"Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till."

2 Petr 1:5-8 "Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till själv-behärskningen uthållighet, till uthållig-heten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt."
Joh 15:12-15

"Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader."

Jes 30:15

"Så sade Herren Gud, Israels Helige: Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka."

1 Joh 5:20

"Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet."

Ps 51:12a

 "Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta"

1 Tim 2:4 [Gud] "vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen"

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016